News
Local

International Organization for Migration publishes research findings on refugees in emergency mass accommodation in Czechia

(Tisková zpráva v češtině níže, či v PDF zde)

Prague, 26. 6. 2023 – Many refugees living in emergency shelters find themselves in a situation where they will have to cover their housing costs and cannot find a job that pays well enough to pay their rent. These are mostly people who face barriers to integration into the labour market that are difficult for them to control. Some fear having to travel back to Ukraine. Those who cannot return may be exposed to risks ranging from labour or sexual exploitation, to debt and to falling into social exclusion. This is according to research by the International Organization for Migration (IOM) in Czechia, which focused on the situation of refugees living in emergency mass accommodation in the Karlovy Vary and Pilsen regions.

The aim of the research was to examine the situation, challenges and plans of refugees in the context of the effectiveness of the so-called Lex Ukraine V. Among economically active respondents in emergency mass shelters, 59% are working and 41% are unemployed. "The successful adaptation of refugees to the changes in the new legislation will depend on whether they achieve financial self-sufficiency," says Andrea Svobodová from IOM's Research Department in Czechia. "These include age, health, remoteness of accommodation, family situation or gender. Women, who are more often represented in the refugee population than men, have come to Czechia with children to care for, making it more difficult for them to find employment," adds Svobodová. Thirty-nine per cent of the respondents caring for children said that they were alone in Czechia with their child/children without another adult accompanying them.

More than half of the (63%) of respondents in emergency collective accommodation expressed a wish to return home to Ukraine in the future, while 15% said they would not or could not return. Those who are in Czechia with family members and those who have a job Czechia are also more likely not to plan to return to Ukraine (69% of respondents who said they do not plan to return to Ukraine are working here, compared to 56% of those who do plan to return). These are often people from areas occupied or affected by direct military attacks and who do not feel safe in their place of residence.

Within the research, 30% of adult respondents were from the category of vulnerable persons (according to Lex Ukraine V), It should be noted that the largest group of vulnerable persons are children under 18 years of age. Therefore, the percentage of the vulnerable is not representative of the entire refugee population in the country. Even among the vulnerable, it is true that these persons may be living in emergency accommodation with another family member who does not fall into this category, and it may be very difficult for such a family to cover the costs of accommodation required of a non-vulnerable person. "There are a number of persons among refugees whose situation does not meet the legal definition of vulnerability; they should be able to pay for their own accommodation, but they do not have the financial means to do so. This may include, for example, people with serious illnesses, their carers, or refugees or refugee women caring for the elderly, as well as people over 55 who face barriers to entering the labour market. These refugee women and refugees may face labour or sexual exploitation, debt or social exclusion," points out Petra Sedláčková, Head Operations and the Legal Department, IOM Czechia.

The research, conducted by the International Organization for Migration (IOM) between 8 March and 17 April 2023, focused on the situation of refugees living in emergency mass accommodation in the Karlovy Vary and Plzeň regions. A total of 17 accommodation facilities in 13 towns were visited and information was obtained from a total of 329 respondents using mixed quantitative and qualitative methods. They mostly came to the Czech Republic from the regions of Donetsk (14%), Kharkiv (13%), Zaporozhye (13%), Dnipropetrovsk (12%) and Odessa, which are among the most affected by the war.

***

For more information please contact: fstowasser@iom.int

Tisková zpráva v češtině

Mezinárodní organizace pro migraci zveřejňuje výsledky výzkumu zaměřeného na uprchlíky v nouzovém hromadném ubytování

.

Praha, 26. 6. 2023 – Mnoho uprchlíků, kteří bydlí v nouzových ubytovnách, se ocitá v situaci, kdy si budou muset hradit náklady na ubytování a nemohou si najít dostatečně dobře placenou práci, která by jim umožnila splácet nájemné za bydlení. Jde převážně o lidi, kteří při integraci na trh práce čelí bariérám, jež mohou sami těžko ovlivnit. Někteří se obávají, že budou muset odcestovat zpět na Ukrajinu. Ti, co se vrátit nemohou, mohou být vystaveni různým rizikům od pracovního či sexuálního vykořisťování, přes zadlužení, až po propad do sociálního vyloučení. Vyplývá tak z výzkumu Mezinárodní organizace pro migraci (IOM), který se zaměřil na situaci uprchlíků žijících v nouzovém hromadném ubytování v Karlovarském a Plzeňském kraji.

Cílem výzkumu bylo zkoumat situaci, výzvy a plány uprchlíků v souvislosti s účinností tzv. Lex Ukrajina V. Mezi ekonomicky aktivními respondenty v nouzových hromadných ubytovnách jich 59 % pracuje a 41 % je nezaměstnaných. „Úspěšná adaptace uprchlíků na změny v nové legislativě bude záviset na tom, zda dosáhnou finanční soběstačnosti,“ říká Andrea Svobodová z výzkumného oddělení IOM v ČR. „Výsledky výzkumu odhalují řadu bariér, se kterými se uprchlíci na trhu práce potýkají a které mohou často jen stěží ovlivnit. Jmenovat lze například věk, zdravotní stav, odlehlost ubytování, rodinnou situaci či gender. Ženy, které jsou v uprchlické populaci zastoupeny častěji než muži, do Česka přišly s dětmi, o které se musí starat a je tak pro ně obtížnější najít si zaměstnání,“ dodává Svobodová. Na 39 % respondentek pečující o děti uvedlo, že jsou v Česku s dítětem/dětmi samy bez doprovodu dalšího dospělého.

Více než polovina (63 %) respondentů v nouzových kolektivních ubytovnách projevila přání se v budoucnosti vrátit domů na Ukrajinu, 15 % uvedlo, že se nevrátí či se vrátit nemůže. Návrat na Ukrajinu častěji neplánují také ti, co jsou v České republice s rodinnými příslušníky a ti, co zde mají práci (69 % respondentů, kteří uvedli, že se neplánují vrátit na Ukrajinu, zde pracuje, oproti 56 % těch, kteří návrat plánují). Často jde o osoby z oblastí okupovaných nebo postižených přímými vojenskými útoky a kteří se v místě svého bydliště necítí bezpečně.

V rámci výzkumu bylo 30 % dospělých respondentů z kategorie zranitelných osob (dle Lex Ukrajina V), Nutno podotknout, že nejpočetnější skupinou zranitelných jsou děti do 18 let. Procento zranitelných proto není reprezentativní pro celou uprchlickou populaci v ČR. I mezi zranitelnými platí, že tyto osoby mohou žít v nouzovém ubytování s dalším členem rodiny, který do této kategorie nespadá a pro takovou rodinu může být velmi obtížné uhradit náklady na ubytování požadované po nezranitelné osobě. „Mezi uprchlíky je řada osob, jejichž situace nenaplňuje zákonnou definici zranitelnosti, měly by si ubytování hradit samy, na což jim však nevystačí finanční prostředky. To se může například týkat osob se závažným onemocněním, jejich pečujících nebo uprchlíků či uprchlic pečujících o seniora, stejně jako osob starších 55 let, které čelí překážkám při vstupu na pracovní trh. Tyto uprchlice a uprchlíci mohou čelit pracovnímu či sexuálnímu vykořisťování, zadlužení či sociálnímu vyloučení,“ upozorňuje Petra Sedláčková, vedoucí právního oddělení IOM v ČR.

Výzkum, který realizovala Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) v období 8. 3. – 17. 4. 2023, se zaměřoval na situaci uprchlíků žijících v nouzovém hromadném ubytování v Karlovarském a Plzeňském kraji. Celkem bylo navštíveno 17 ubytovacích zařízení ve 13 městech a smíšenou formou kvantitativních a kvalitativních metod získány informace od celkem 329 respondentů. Ti do ČR přišli nejčastěji z oblastí Doněcka (14 %), Charkovska (13 %), Záporoží (13 %), Dněpropetrovska (12 %) a Oděsy, které patří k těm válkou nejpostiženějším.

***

Pro více informací kontaktujte: fstowasser@iom.int