News
Local

IOM Czechia has published DTM report for the second quarter of 2023

Tisková zpráva v češtině níže, či na tomto odkazu.

--

Prague, 22 Aug 2023 - Employment of Ukrainian temporary protection holders has increased significantly over the past year. In the first two months of data collection (June-July 2022), the share of respondents working was 24%, while in the last round of the survey (April-June 2023) 55% of respondents are working, which is twice as much. Nevertheless, the need to find suitable employment has risen from 39% to 48% across these periods. Language barrier (53%) and finding long-term housing (39%) were the next most perceived challenges to inclusion, according to the results of the Displacement Tracking Matrix (DTM) survey that has been conducted by the International Organization for Migration (IOM) in Czechia since June 2022.

Out of a total of 1,706 respondents who participated in the most recent International Organization for Migration (IOM) DTM survey (April-June 2023), 41% were employed, 10% worked in temporary jobs, etc., and 4% were self-employed. The remaining respondents were in the categories of student (4%), retired (9%), on maternity/parental leave (6%) and unemployed-not looking for work (5%). Thus, 55% of all respondents had a job, compared to 24% surveyed in the June-July 2022 period. In contrast, the proportion of respondents who were unemployed (and looking for work) decreased significantly from an average of 56% in the first months of data collection to 21% in this data colletion period. Men were significantly more likely to have a job than women (58% of working male respondents, 37% of working female respondents).

"The fact that so many refugees from Ukraine have managed to successfully integrate into the labour market in the Czech Republic is a good thing However, we should not forget that although this is a highly educated population, most of them work in low-skilled jobs where they have little opportunity to improve their knowledge of the Czech language and that their vision of applying their qualification in te future is decreasing because of this ," comments Andrea Svobodová from the IOM's Analytical Department.

The survey results also show changes in immediate needs among respondents. Among the most noticeable is the decline in the need for financial support - 86% of respondents named this need a year ago, but only 28% of respondents mentioned this need in the April-June 2023 period. The most common needs in this period of data collection were health services (46%), work, language courses and long-term accommodation (38% in all cases).

In the survey, a total of 33% of respondents said they did not have the financial means or income to cover their living costs. The most common sources of income were income from work (45%), support from family or community, or support from the authorities from income from work (25% for both). Whereas across all phases of the survey last year (June-December 2022), when an average of 22% of respondents reported that their source of income was state support, in the April-June 2023 period only 7% of respondents reported this as their source of income.

Regarding plans to return to Ukraine, 66% of respondents expressed a desire to return someday, 21% did not know yet and 13% did not plan to return. In terms of short-term plans, 76% of respondents did not intend to move at the time of the interview, 10% intended to move back to their place of origin in Ukraine, while 1% to another location within Ukraine. 

The next round of the DTM survey will include data collected for August to September 2023. For this period, new questions have been added to the survey to provide more detailed information on the financial situation of respondents. During data collection, IOM enumerators also focused on identifying the financial and housing situation of respondents. They also seeks to capture the impact that the adoption of Lex Ukraine V has had on refugees

The nature of the DTM survey

The data is based on the Displacement Patterns, Needs and Intentions Survey (DTM), which was launched by IOM in Czechia  on 15 June 2022 as part of the Displacement Tracking Matrix (DTM) programme. All interviews were conducted in person by trained IOM DTM Enumerators with adult refugees and other third-country nationals (TCNs) who left Ukraine due to the war. Interviews were conducted at selected entry and transit points, registration and reception centres identified as the most frequently used by refugees and other third country nationals arriving from Ukraine. The current report presents an analysis based on 1,706 questionnaire surveys conducted between 3 April and 30 June 2023. The data presented in the report is representative of those interviewed in the included locations and timeframe. The data should not be generalized to represent the entire displaced population outside Ukraine. Most of the questionnaires were collected during working hours, which makes it difficult to reach the working population, which may thus be underrepresented in our sample.

Find the report here.

***

For more information please contact: fstowasser@iom.int

Tisková zpráva v češtině

Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) zveřejnila výsledky průzkumu potřeb a záměrů držitelů dočasné ochrany z Ukrajiny v ČR za období duben-červen 2023

Praha, 22. 8. 2023 – Zaměstnanost ukrajinských držitelů dočasné ochrany se za poslední rok významně navýšila. V prvních dvou měsících sběru dat (červen-červenec 2022) činil podíl pracujících respondentů 24 %, v posledním kole šetření (duben-červen 2023) jich pracuje 55 %, tedy více než dvakrát tolik. Potřeba nalezení vhodného zaměstnání přesto napříč jmenovanými obdobími narostla z 39 % na 48 %. Mezi další nejzastoupenější výzvy při začleňování pak patřila jazyková bariéra (53 %) a nalezení dlouhodobého bydlení (39 %). Vyplývá tak z výsledků dotazníkového šetření DTM (Displacement Tracking Matrix), který na území ČR provádí Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) od června 2022.

Z celkem 1706 respondentů v posledním průzkumu DTM Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) (duben-červen 2023) bylo 41 % z nich zaměstnáno, 10 % pracovalo formou brigád apod., a 4 % tvořily osoby samostatně výdělečně činné. Ostatní respondenti byli v kategorii student (4 %), důchodce (9 %), osoba na mateřské/rodičovské dovolené (6 %) a nezaměstnaný-práci nehledá (5 %). Práci tedy mělo 55 % všech respondentů, oproti 24 % dotazovaným v období červen-červenec 2022. Podíl respondentů, kteří byli nezaměstnaní (a hledali si práci), se oproti tomu výrazně snížil v průměru z 56 % za první měsíce sběru dat na 21 % v tomto období sběru dat. Práci měli výrazněji častěji muži, než ženy (58 % pracujících dotazovaných mužů, oproti 37 % pracujícím dotazovaným ženám).

„Skutečnost, že se tolika uprchlíkům z Ukrajiny podařilo v Česku úspěšně zařadit do pracovního trhu, je dobrá zpráva. Neměli bychom ale zapomínat na to, že i když se jedná o populaci velmi vzdělanou, většina z nic pracuje na nízkokvalifikovaných pozicích, kde nemají příliš možností zlepšovat svou znalost českého jazyka jejich vize uplatnit v budoucnu svou kvalifikaci se tím snižuje,“ komentuje Andrea Svobodová z analytického oddělení IOM.

Výsledky průzkumu poukazují také na proměny okamžitých potřeb mezi respondenty. Mezi nejznatelnější patří pokles potřeby finanční podpory – před rokem ji jmenovalo 86 % respondentů, v období duben-červen 2023 tuto potřebu uvedlo 28 % respondentů. Nejzastoupenějšími potřebami v tomto období jsou pak zdravotní služby (46 %), práce, jazykové kurzy a dlouhodobé ubytování (38 % ve všech případech).

V průzkumu celkem 33 % respondentů uvedlo, že nemá finanční prostředky ani příjem na pokrytí životních nákladů. Jako nejčastější zdroj příjmů byly nejčastěji uváděny příjmy z práce (45 %), podpora od rodiny nebo komunity či podpora od úřadů z příjmu z práce (25 % u obou). Zatímco v rámci všech fází dotazníkového šetření, které probíhalo v loňském roce (červen-prosinec 2022), kdy v průměru 22 % respondentů uvádělo, že jejich zdrojem příjmu je státní podpora, v období duben-červen 2023 jich bylo pouze 7 %.

Pokud jde o přání v návrat domů na Ukrajinu, 66 % respondentů vyjádřilo přání se jednou vrátit, 21 % ještě neví a 13 % návrat neplánovalo. Co se týče krátkodobých plánů, 76 % respondentů se v době rozhovoru nehodlalo stěhovat, 10 % mělo v úmyslu přestěhovat se zpět do místa svého původu na Ukrajině, zatímco 1 % na jiné místo v rámci Ukrajiny.

Další kolo průzkumu DTM bude zahrnovat data sebraná za srpen až září 2023. Pro toto období byly do šetření přidány nové otázky, které mají poskytnout podrobnější informace o finanční situaci respondentů. Během sběru dat se tazatelé IOM zaměřili také na zjištění finanční a bytové situace respondentů. Snaží se také zachytit vliv, který na uprchlíky mělo přijetí Lex Ukrajina V.

Charakter DTM průzkumu

Data vychází z reportu průzkumu o vzorech vysídlení, potřebách a záměrech uprchlíků, který 15. června 2022 v Česku zahájila IOM v rámci programu Displacement Tracking Matrix (DTM). Všechny rozhovory byly prováděny osobně vyškolenými sčítacími komisařkami a komisaři DTM IOM s dospělými uprchlíky a dalšími občany třetích zemí (OTZ), kteří kvůli válce opustili Ukrajinu. Rozhovory byly prováděny ve vybraných vstupních a tranzitních místech, registračních a přijímacích střediscích, která byla identifikována jako nejčastěji využívaná uprchlíky a dalšími občany třetích zemí přicházejícími z Ukrajiny. Současný report představuje analýzu založenou na 1 706 dotazníkových šetřeních provedených v období od 3. dubna do 30. června 2023. Údaje uvedené v reportu jsou reprezentativní pro osoby dotazované v zahrnutých lokalitách a v daném časovém rámci. Údaje by neměly být zobecňovány tak, aby reprezentovaly celou vysídlenou populaci mimo Ukrajinu. Většina dotazníků byla sebrána v pracovní době, což ztěžuje oslovení pracující populace, která tak může být v našem vzorku nedostatečně zastoupena.

Výzkumná zpráva k zobrazení & stažení zde.

***

Pro více informací prosím kontaktujte: fstowasser@iom.int