News
Local

IOM Czechia publishes DTM report focusing on the financial and housing situation of refugees from Ukraine

Tisková zpráva v češtině níže, či na tomto odkazu.

Prague, 22. 1. 2023 – More than half of the households of Ukrainian temporary protection holders living in Prague could be eligible for housing benefits. They spend more than 35% of their income on housing. Outside Prague, almost half (47%) spend more than 30% of their income on housing. According to data collected during August and September 2023, 75% of refugees from Ukraine cover their housing costs. However, a quarter of working respondents would still be unable to cover an unexpected expense of 13,600 CZK. This is based on the results of the Displacement Tracking Matrix (DTM) survey, which has been conducted by the International Organization for Migration (IOM) in Czechia since June 2022.

The research showed that the majority of respondents among Ukrainian temporary protection holders (75%) pay their own living costs. Apart from the unavailability of rental housing, the main obstacles to finding housing are the lack of funds for rent and security deposit, as well as repeated refusals from landlords. Half of the respondents face some problems in their current housing, mostly related to financial difficulties. For example, in Prague, more than half of the respondents (56%) spend more than 35% of their total income on housing. In addition, more than a third of all respondents (34%) have less than CZK 5,000 per person left after covering their housing costs.

The analysis reveals that 31% of respondents cannot cover their daily expenses, with this percentage dropping to 6% among those who are employed. However, 26% of the employed respondents would not be able to cover an unexpected expense of 13,600 CZK. The most financial difficulties are faced by respondents who are retired, women with children, women on maternity leave, and persons with disabilities. Ukrainian temporary protection holders who arrived in Czechia in 2023 rely significantly more on personal savings (52%) compared to those who came in 2022 (27%). Conversely, income from employment (61%) was the most frequently reported source of income for those who arrived in Czechia in 2022.

"We should pay particular attention to the unfavourable financial situation of refugees in the 60-64 age category, who are not entitled to state support and for whom it is also very difficult to find any work in Czechia. However, the risk of poverty and social exclusion also applies to women on maternity leave and people over 65 years of age, who are eligible for support but are still unable to cover their expenses," points out Andrea Svobodová from the DTM department of IOM Czechia. One of the more comprehensive solutions, she says, would be to align refugee benefits with the regular type of benefits in Czechia

In response to the high cost of living and challenging financial situation, respondents among Ukrainian temporary protection holders employ various strategies, such as working without a written contract, working extra hours, borrowing money, sharing care responsibilities and housing costs with family members, or even splitting up families.

The report is based on an analysis of 587 questionnaire surveys conducted from August to September 2023 in 11 regions of Czechia and Prague. In addition, qualitative data obtained from additional comments and responses to open-ended questions, as well as relevant data from other studies, were taken into account.

The next upcoming research report will reflect the evolution of the refugee situation in terms of economic and social integration for the year 2023.

Find the report here (EN).

Výzkumná zpráva k dispozici zde (CZ).

Tisková zpráva v češtině

Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) zveřejnila analýzu zaměřenou na finanční a bytovou situaci uprchlíků z Ukrajiny v ČR

Praha, 22. 1. 2023 – Více než polovina domácností ukrajinských držitelů dočasné ochrany žijících v Praze by mohla mít nárok na příspěvek na bydlení. Vydávají totiž na bydlení více než 35 % svých příjmů. Mimo Prahu pak vydává na bydlení více než 30 % příjmů téměř polovina (47 %). Podle dat sebraných během srpna a září 2023 si 75 % uprchlíků z Ukrajiny hradí samo náklady na bydlení. Čtvrtina pracujících respondentů by však stále nebyla schopna pokrýt neočekávaný výdaj ve výši 13 600 Kč. Vyplývá to z výsledků dotazníkového šetření DTM (Displacement Tracking Matrix), který na území ČR provádí Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) od června 2022.

Výzkum ukázal, že většina respondentů z řad ukrajinských držitelů dočasné ochrany (75 %) si sama hradí náklady na bydlení. Hlavními překážkami při hledání bydlení jsou vedle nedostupnosti nájemního bydlení nedostatek finančních prostředků na nájemné a kauci, také opakovaná odmítnutí ze strany majitelů nemovitostí. Polovina respondentů se potýká s nějakými problémy ve svém současném bydlení, které většinou souvisí s finančními obtížemi. Například v Praze vydává více než polovina respondentů (56 %) na bydlení více než 35 % svých celkových příjmů. Více než třetině všech respondentů (34 %) navíc po pokrytí nákladů na bydlení zbývá méně než 5 000 Kč na osobu.

Z analýzy vyplývá, že 31 % respondentů nemůže pokrýt své každodenní výdaje, přičemž mezi pracujícími tento podíl klesá na 6 %. Na 26 % pracujících respondentů by však nebylo schopno pokrýt neočekávaný výdaj ve výši 13 600 Kč. Nejvíce finančních problémů mají respondenti v důchodu, ženy s dětmi, ženy na mateřské dovolené a osoby se zdravotním postižením. Ukrajinští držitelé dočasné ochrany, kteří přišli do České republiky v roce 2023, spoléhají značně více na osobní úspory (52 %) ve srovnání s těmi, kteří přišli v roce 2022 (27 %). Naopak příjem ze zaměstnání (61 %) byl nejčastěji uváděným zdrojem příjmů těch, kteří přišli do Česka v roce 2022.

„Pozornost bychom měli věnovat zejména nepříznivé finanční situaci uprchlíků ve věkové kategorii 60-64 let, kteří nemají nárok na podporu a pro které je zároveň velmi obtížné si v Česku najít jakoukoliv práci. Ohrožení chudobou a sociální vyloučení se však vztahuje také na ženy na mateřské a osob starších 65 let, které sice na podporu nárok mají, ale stále nejsou schopní pokrýt své výdaje,“ upozorňuje Andrea Svobodová z analytického oddělení IOM. Podle ní by jedno z komplexnějších řešení bylo sladění dávek pro uprchlíky s běžným typem dávek v Česku.

V reakci na vysoké náklady na bydlení a náročnou finanční situaci uplatňují respondenti mezi ukrajinskými držiteli dočasné ochrany různé strategie, jako je práce bez písemné smlouvy, práce navíc, půjčování peněž, sdílení pečovatelských povinností i nákladů na bydlení s rodinnými příslušníky, či dochází i k rozdělování rodin.

Zpráva vychází z analýzy 587 dotazníkových šetření, která probíhala od srpna do září 2023 v 11 krajích České republiky a v Praze. Kromě toho byla zohledněna kvalitativní data získaná z doplňujících komentářů a odpovědí na otevřené otázky, stejně jako relevantní data z jiných studií.

Další připravovaná výzkumná zpráva bude reflektovat vývoj situace uprchlíků v oblasti ekonomické a sociální integrace za rok 2023.

Charakter DTM průzkumu

Data vychází z reportu průzkumu o vzorech vysídlení, potřebách a záměrech uprchlíků, který 15. června 2022 v Česku zahájila IOM v rámci programu Displacement Tracking Matrix (DTM). Všechny rozhovory byly prováděny osobně vyškolenými sčítacími komisařkami a komisaři DTM IOM s dospělými uprchlíky a dalšími občany třetích zemí (OTZ), kteří kvůli válce opustili Ukrajinu. Rozhovory byly prováděny ve vybraných vstupních a tranzitních místech, registračních a přijímacích střediscích, která byla identifikována jako nejčastěji využívaná uprchlíky a dalšími občany třetích zemí přicházejícími z Ukrajiny. Současný report představuje analýzu založenou na 587 dotazníkových šetřeních provedených v období od 8. srpna do 27. září 2023. Údaje uvedené v reportu jsou reprezentativní pro osoby dotazované v zahrnutých lokalitách a v daném časovém rámci. Přesto je lze považovat za směrodatný zdroj informací o bytové a finanční situaci ukrajinských uprchlíků v Česku.

***

For more information please contact: fstowasser@iom.int