News
Local

IOM Czechia publishes DTM report focusing on socio-economic situation of refugees from Ukraine

Tisková zpráva v češtině níže, či na tomto odkazu.

--

Prague, 29. 11. 2023 – The longer refugees live in Czechia, the more likely they are to work. Among displaced persons from Ukraine who arrived in Czechia in the first quarter of 2022, only 33 per cent are unemployed and looking for work, compared to 65 per cent of those who arrived a year later in the first quarter of 2023. According to data for the first half of 2023, 67% of economically active respondents worked. Barriers to labour market entry remain highest for refugee women, 43% of whom have children and more than half (55%) are caring for themselves. This is based on the results of the Displacement Tracking Matrix (DTM) survey, which has been conducted by the International Organization for Migration (IOM) in Czechia since June 2022.

The International Organization for Migration (IOM) has published a research report aimed at presenting the socio-economic situation of refugees from Ukraine in Czechia. The analysis, which is based on DTM questionnaire survey data collected between the beginning of January and 23 June 2023, highlights the specific situation of women. They make up the majority of the refugee population and can be considered particularly disadvantaged in terms of economic integration, according to the results of the analysis.

Of the 3,681 respondents, 47% were employed, 16% worked in temporary jobs and 4% were self-employed during the data collection period. Among the economically active respondents, 36% of women were unemployed and actively looking for work, compared to 21% of men. There is also a higher proportion of women working in precarious jobs - temporary jobs - (18% of women compared to 9% of men) or without a written contract (22% of women compared to 9% of men). "Qualitative interviews show that women are often forced to take physically demanding jobs, for example as factory workers, or as maids, cleaners, etc., which leaves them with no energy and time to learn the Czech language," says Andrea Svobodová from the IOM's analytical department. She adds that these facts ultimately threaten their future chances of finding more qualified work that they could do given their education and experience.

In addition to gender, age, marital and health status, the most important factors influencing integration into the labour market include the length of time spent in Czechia and knowledge of the Czech language. Among economically active respondents who arrived in Czechia in the first quarter of 2022, 77% were working at the time of data collection, compared to 35% of those who arrived a year later. A total of 871 economically active respondents (24%) indicated that they were proficient in the Czech language. Among these respondents, the proportion of those who declared having a job is 21% higher than for those who do not speak Czech (81% versus 67%).

At the same time, respondents with secondary education (72%) and lower secondary education (69%) report higher employment rates, while respondents with university and higher vocational education report higher unemployment rates. However, the number of displaced persons from Ukraine integrated into the Czech labour market is higher than the European average (62%).

Another forthcoming research report will present an analysis of data for August and September 2023 that will look at the financial and housing situation of respondents.

The nature of the DTM survey

The data is based on the Displacement Patterns, Needs and Intentions Survey (DTM), which was launched by IOM in Czechia on 15 June 2022 as part of the Displacement Tracking Matrix (DTM) programme. All interviews were conducted in person by trained IOM DTM Enumerators with adult refugees and other third-country nationals (TCNs) who left Ukraine due to the war. Interviews were conducted at selected entry and transit points, registration and reception centres identified as the most frequently used by refugees and other third-country nationals arriving from Ukraine. The current report presents an analysis based on 3,618 questionnaire surveys conducted between January and June 23 2023. The data presented in the report is representative of those interviewed in the included locations and timeframe. The data should not be generalized to represent the entire displaced population outside Ukraine. Most of the questionnaires were collected during working hours, which makes it difficult to reach the working population, which may thus be underrepresented in our sample.

Find the report here.

***

For more information please contact: fstowasser@iom.int

Tisková zpráva v češtině

Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) zveřejnila analýzu zaměřenou na socioekonomickou situaci uprchlíků z Ukrajiny v ČR v první polovině roku 2023

Praha, 29. 11. 2023 – Čím déle uprchlíci žijí v Česku, tím více se zvyšuje pravděpodobnost, že pracují.

Mezi vysídlenými osobami z Ukrajiny, které přišly do ČR z v prvním čtvrtletí roku 2022, je jen 33 procent nezaměstnaných a hledajících si práci oproti 65 procentům těch, které do ČR přišly o rok později v prvním čtvrtletí roku 2023. Podle dat za první pololetí 2023 z ekonomicky aktivních respondentů pracovalo 67 %. Bariéry vstupu na pracovní trh zůstávají nejvyšší pro uprchlické ženy, z nichž 43 % má děti a více než polovina (55 %) se o ně stará sama. Vyplývá tak z výsledků dotazníkového šetření DTM (Displacement Tracking Matrix), který na území ČR provádí Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) od června 2022.

Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) zveřejnila výzkumnou zprávu, jejímž cílem je přiblížit socioekonomickou situaci uprchlíků z Ukrajiny v Česku. Analýza, která vychází z dat dotazníkového šetření DTM sebraných v období od začátku ledna do 23. června 2023, poukazuje na specifickou situaci žen. Ty tvoří většinu uprchlické populace a z hlediska ekonomické integrace je lze považovat podle výsledků analýzy za zvlášť znevýhodněné.

Z celkem 3 681 respondentů bylo v období sběru dat 47 % zaměstnáno, 16 % pracovalo formou brigád a 4 % tvořily osoby samostatně výdělečně činné. Mezi ekonomicky aktivními respondenty bylo 36 % žen nezaměstnaných a aktivně hledajících práci, zatímco mezi muži šlo o 21 %. Vyšší je také podíl žen pracujících v nestabilních pozicích – formou brigád – (18 % žen oproti 9 % mužů) nebo bez písemné smlouvy (22 % žen oproti 9 % mužů). „Kvalitativní rozhovory ukazují, že ženy jsou mnohdy nuceny přijímat fyzicky náročnou práci, například jako dělnice v továrně, nebo jako pokojské, uklízečky apod. díky čemuž jim pak nezbývá energie a čas na učení se českého jazyka,“ upozorňuje Andrea Svobodová z analytického oddělení IOM. Dodává, že v konečném důsledku ohrožují tyto skutečnosti i jejich budoucí šance na nalezení kvalifikovanější práce, kterou by s ohledem na své vzdělání a zkušenosti mohly vykonávat.

Mezi nejvýznamnější faktory ovlivňující integraci na trh práce patří vedle pohlaví, věku či rodinného a zdravotního stavu také doba strávená v Česku a znalost českého jazyka. Mezi ekonomicky aktivními respondenty, kteří dorazili do Česka v prvním čtvrtletí roku 2022, pracovalo v období sběru dat celkem 77 %, oproti 35 % těch, kteří přišli do Česka o rok později. Celkem 871 ekonomicky aktivních respondentů (24 %) uvedlo, že ovládají český jazyk. Mezi těmito respondenty je podíl těch, kteří deklarovali, že mají zaměstnání, o 21 % vyšší než u těch, kteří česky neumí (81 % oproti 67 %).

Vyšší míru zaměstnanosti zároveň vykazují respondenti se středoškolským vzděláním (72 %) a nižším středním vzděláním (69 %), zatímco respondenti s vysokoškolským a vyšším odborným vzděláním uvádějí vyšší míru nezaměstnanosti. Počet vysídlených osob z Ukrajiny začleněných na český trh práce je nicméně vyšší, než je evropský průměr (62 %).

Další připravovaná výzkumná zpráva bude představovat analýzu dat za srpen a září 2023, která se bude věnovat finanční a bytové situaci respondentů.

Charakter DTM průzkumu

Data vychází z reportu průzkumu o vzorech vysídlení, potřebách a záměrech uprchlíků, který 15. června 2022 v Česku zahájila IOM v rámci programu Displacement Tracking Matrix (DTM). Všechny rozhovory byly prováděny osobně vyškolenými sčítacími komisařkami a komisaři DTM IOM s dospělými uprchlíky a dalšími občany třetích zemí (OTZ), kteří kvůli válce opustili Ukrajinu. Rozhovory byly prováděny ve vybraných vstupních a tranzitních místech, registračních a přijímacích střediscích, která byla identifikována jako nejčastěji využívaná uprchlíky a dalšími občany třetích zemí přicházejícími z Ukrajiny. Současný report představuje analýzu založenou na 3 681 dotazníkových šetřeních provedených v období od 2. ledna do 30. června 2023. Údaje uvedené v reportu jsou reprezentativní pro osoby dotazované v zahrnutých lokalitách a v daném časovém rámci. Údaje by neměly být zobecňovány tak, aby reprezentovaly celou vysídlenou populaci mimo Ukrajinu. Většina dotazníků byla sebrána v pracovní době, což ztěžuje oslovení pracující populace, která tak může být v našem vzorku nedostatečně zastoupena.

Výzkumná zpráva k zobrazení & stažení zde.

 

***

Pro více informací prosím kontaktujte: fstowasser@iom.int