News
Local

IOM Czechia publishes a summary report for 2023 on the socio-economic situation of refugees from Ukraine in Czechia

Tisková zpráva v češtině níže, či na tomto odkazu.

Almost half of the refugee respondents from Ukraine have completed tertiary and university education. Despite this, refugees from Ukraine often work in Czechia in positions that fall below their qualifications, most often as manual workers. A total of 31% of respondents report that they are unable to cover their daily expenses, and 53% of respondents report that they would be unable to cover an unexpected expense of 13,600 CZK. The needs of refugees vary significantly by age, gender or economic status. This is based on the results of the Displacement Tracking Matrix (DTM) survey, which has been conducted by the International Organization for Migration (IOM) in Czechia since June 2022.

The research showed that 49% of working-age respondents have completed tertiary and university education, of which 50% are women and approximately 39% are men. Refugees from Ukraine often work in low-paid manual jobs in Czechia that are not commensurate with their education. Up to 68% of female refugees from Ukraine who previously worked as managers or professionals work in Czechia below their qualifications, compared to 50% of men.

At the time of the interview, 77% of respondents in Czechia were economically active (employed or actively looking for work aged 18-64) and 23% were inactive. The employment rate among economically active respondents is 69%, with a total of 31% unemployed and looking for work. Of the 23% of respondents who reported being unemployed and not looking for work, more than half (57%) have caring responsibilities for other family members (children, elderly or disabled).

"Finding a stable job is a particular problem for single mothers, respondents over 60 years of age or those with health problems. They often work in the form of various temporary jobs, on a temporary or part-time basis. Working in the grey economy is not uncommon either. They tend to be pushed into it either by their employers themselves or by circumstances that make this type of work the only way for them to pay for the most necessary daily expenses," explains Andrea Svobodová from the IOM's analytical department. On average, 21% of respondents said that they work without a written contract, and the same percentage corresponds to those who work as "day workers" (short-term contracts, casual work).

Also, when examining the relationship between paid/free accommodation and time spent in Czechia, we can observe a significant decrease in the proportion of respondents who are accommodated free of charge, as respondents who are in Czechia for less than 30 days are accommodated free of charge in 58% of cases, while those who are in Czechia between 19-24 months are accommodated free of charge in only 19% of cases.

The next forthcoming research report will focus exclusively on the situation of refugees over 60 years of age. It will focus on all aspects of their stay in Czechia: employment, economic situation, housing, access to health services, knowledge of the Czech language and plans for the future. The data for the study is collected through a combined form of quantitative and qualitative research.

Full report in English here.

Celá výzkumná zpráva v češtině zde.

Nature & methodology of DTM survey:

The data is based on the Displacement Patterns, Needs and Intentions Survey (DTM), which was launched by IOM in Czechia on 15 June 2022 as part of the Displacement Tracking Matrix (DTM) programme. All interviews were conducted in person by trained IOM DTM Enumerators with adult refugees and other third-country nationals (TCNs) who left Ukraine due to the war. Interviews were conducted at selected entry and transit points, registration and reception centres identified as the most frequently used by refugees and other third country nationals arriving from Ukraine. The current report presents an analysis based on 5,010 questionnaire surveys conducted between January 2 and December 22, 2023. The data presented in the report is representative of those interviewed in the included localities and timeframe. The Survey is Anonymous and voluntary.

Tisková zpráva v češtině:

Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) zveřejnila souhrnnou zprávuza rok 2023 o socioekonomické situaci uprchlíků z Ukrajiny

Praha, 8. 4. 2024 – Skoro polovina respondentů z řad uprchlíků z Ukrajiny má ukončené terciární a vysokoškolské vzdělání. Přesto uprchlíci z Ukrajiny často v Česku pracují na pozicích, které nedosahují jejich kvalifikace, nejčastěji jako manuální pracovníci. Celkem 31 % respondentů uvádí, že není schopno pokrýt své každodenní výdaje, a 53 % respondentů uvádí, že by nebylo schopno pokrýt neočekávaný výdaj ve výši 13 600 Kč. Potřeby uprchlíků se výrazně liší podle věku, pohlaví nebo ekonomického postavení. Vyplývá to z výsledků dotazníkového šetření DTM (Displacement Tracking Matrix), který na území ČR provádí Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) od června 2022.

Výzkum ukázal, že 49 % respondentů v produktivním věku má ukončené terciární a vysokoškolské vzdělání, z čehož je 50 % žen a přibližně 39 % mužů. Uprchlíci z Ukrajiny často v Česku pracují na špatně placených manuálních pozicích, které neodpovídají jejich vzdělání. Až 68 % uprchlic z Ukrajiny, které dříve pracovaly jako manažerky nebo odbornice, pracuje v Česku pod úrovní své kvalifikace, zatímco u mužů je to 50 %.

V Česku bylo v době dotazování 77 % ekonomicky aktivních respondentů (zaměstnaných či aktivně si hledajících práci ve věku 18–64 let) a 23 % neaktivních. Míra zaměstnanosti mezi ekonomicky aktivními respondenty je 69 %, celkem 31 % je nezaměstnaných a práci si hledajících. Z 23 % respondentů, kteří uvedli, že jsou nezaměstnaní a nehledají si práci, má více než polovina (57 %) pečovatelské povinnosti o jiné členy rodiny (děti, starší osoby nebo osoby se zdravotním postižením).

Najít si stabilní práci představuje problém zejména pro matky samoživitelky, respondenty starší 60 let nebo osoby se zdravotními problémy. Často tak pracují formou různých brigád, na DPP nebo DPČ. Neobvyklá není ani práce v šedé zóně ekonomiky. Do té bývají tlačeni ať již samotnými zaměstnavateli, nebo okolnostmi, kvůli kterým je tento typ práce pro ně jedinou možností, jak zaplatit nejnutnější každodenní výdaje,” vysvětluje Andrea Svobodová z analytického oddělení IOM. V průměru 21 % respondentů uvedlo, že pracuje bez písemné smlouvy, stejné procento pak odpovídá těm, kteří pracují jako tzv. “denní pracovníci” (krátkodobé smlouvy, příležitostná práce).

Také při zkoumání vztahu mezi placeným/bezplatným ubytováním a dobou strávenou v Česku můžeme pozorovat výrazný pokles podílu respondentů, kteří jsou ubytováni zdarma, neboť respondenti, kteří jsou v Česku méně než 30 dní, jsou ubytováni bezplatně v 58 % případů, zatímco ti, kteří jsou v Česku mezi 19–24 měsíci, jsou ubytováni bezplatně pouze v 19 % případů.

Další připravovaná výzkumná zpráva se bude výlučně zabývat situací uprchlíků nad 60 let. Zaměří se na všechny aspekty jejich pobytu v Česku: zaměstnání, ekonomickou situaci, bydlení, přístup ke zdravotnickým službám, znalost českého jazyka i plány na budoucnost. Data jsou pro ni získávána kombinovanou formou kvantitativního i kvalitativního výzkumu.

---

Poznámka pro editory:

Charakter DTM průzkumu: Tato zpráva vychází z šetření, které IOM Czechia v rámci Displacement Tracking Matrix (DTM) realizuje od poloviny června 2022. Šetření se zaměřilo na vzorce vysídlení, potřeby a záměry vysídlených osob z Ukrajiny v Česku. Představuje analýzu založenou na 5 010 dotazníkových šetřeních, která byla provedena mezi 2. lednem a 22. prosincem 2023 s individuálními respondenty ve všech 13 krajích v České republice a v Praze. Údaje uvedené v tomto dokumentu jsou reprezentativní pro osoby dotazované v zahrnutých lokalitách a v uvedeném časovém rámci. Dotazovány byly pouze dospělé osoby (starší 18 let). Průzkum je anonymní a dobrovolný.