News
Local

Joint Campaign of IOM Czechia and the Czech Government - Real stories of refugees from Ukraine

Tisková zpráva v češtině níže, či na tomto odkazu.

Prague, April 4, 2024 – Viktoria, a teacher, Lesia, a cook, and Olena, a dental assistant, are among the faces of the communication campaign "We work where we are needed". The campaign brings real stories of refugees from Ukraine who have found work in Czechia and are gradually integrating into Czech society. The campaign was jointly prepared by the Ministry of the Interior of the Czech Republic, the Office of the Government of the Czech Republic, the Government Commissioner for Human Rights and the Czech office of the International Organization for Migration (IOM Czechia).

"Although many people still want to return to Ukraine, they cannot live in temporary conditions and without a future. With this campaign we want to contribute to further integration of Ukrainian refugees into Czech society and at the same time show Czech citizens that Ukrainian refugees are an asset to our country," said Klára Šimečková Laurenčíková, the Government Commissioner for Human Rights. "They work, send their children to school and become our neighbours," she adds.

The campaign is already visible in the public space, an online version will be launched in the coming days and will also appear in the pages of the print media. The cost of the campaign is estimated at CZK 10 million. Part of it will be covered by the Czech Government Office and the Czech Interior Ministry, and part by IOM Czechia, which has been assisting and integrating refugees from Ukraine since the beginning of the Russian invasion of Ukraine.

"From the time we started thinking about the campaign, we wanted it to reflect the real human stories we encounter on the ground every day. That's why the visuals feature, for example, Ms. Svitlana, who, like many others, did not find a job in the field she pursued in Ukraine. There she was a teacher, here she started in the steelworks. But when she learned Czech, she got a job as a teaching assistant at a school for children with hearing impairments," explains Petr Čáp, IOM Czechia’s Head of Office.

At the same time, the Czech Ministry of the Interior has in recent days introduced the Lex Ukraine 7 bill, which will allow Ukrainian refugees who are already economically self-sufficient to leave the temporary protection regime and obtain regular residence status in the form of long-term residence. However, the new measure, which targets those Ukrainian refugees who want to settle in Czechia for a long period, does not replace the institution of temporary protection. This will continue in the coming year.

"We know from sociological surveys that some refugees do not want to return to Ukraine. Some have nowhere to go because their houses have been destroyed. Others have started a new life here, learned Czech and found work. They work in places where they are needed – in kindergartens, schools or social services. The new law will offer them the opportunity to settle in Czechia for a longer period," said Miroslav Jašurek, director of the Czech Interior Ministry's communications department.

Since the beginning of the Russian invasion of Ukraine, the Czech Republic has granted temporary protection to nearly 600,000 refugees. There are now 320,000 refugees living on our territory. Most of them are women, children and the elderly. More than 123,000 of them have found work. And every week the number of Ukrainian refugees working increases by about a thousand.

Tisková zpráva v češtině

Pracují tam, kde je třeba. Kampaň představuje příběhy ukrajinských uprchlíků, kteří si našli práci v České republice

Praha, 04. 04. 2024 – Učitelka Viktoria, kuchařka Lesia nebo zubní asistentka Olena patří mezi tváře komunikační kampaně „Pracujeme tam, kde je třeba“. Ta přináší skutečné příběhy ukrajinských uprchlíků, kteří si v České republice našli práci a postupně se začleňují do české společnosti. Kampaň společně připravilo Ministerstvo vnitra České republiky, Úřad vlády České republiky, zmocněnkyně vlády pro lidská práva a česká kancelář Mezinárodní organizace pro migraci (IOM).

 

„Přestože se řada lidí stále chce na Ukrajinu vrátit, nemohou u nás žít v provizorních podmínkách a bez výhledu do budoucnosti. Kampaní chceme přispět k tomu, aby se ukrajinští uprchlíci dále začleňovali do české společnosti, a současně i českým občanům ukázat, že ukrajinští uprchlíci jsou pro naši zemi přínosem,“ přibližuje zmocněnkyně vlády pro lidská práva Klára Šimečková Laurenčíková. „Pracují, posílají děti do školy a stávají se našimi sousedy,“ dodává.

Kampaň je již dnes viditelná ve veřejném prostoru, v nadcházejících dnech bude spuštěna i její online verze a objeví se také na stránkách tištěných médií. Náklady kampaně jsou vyčísleny na 10 milionů korun. Část hradí ze své rozpočtové kapitoly Úřad vlády České republiky a Ministerstvo vnitra České republiky, část pak česká kancelář Mezinárodní organizace pro migraci, která se pomocí ukrajinským uprchlíkům a jejich začleňováním zabývá od počátku ruského vpádu na Ukrajinu.

„Od doby, kdy jsme o kampani začali uvažovat, jsme chtěli, aby odrážela skutečné lidské příběhy, s nimiž se dennodenně setkáváme v terénu. Proto na vizuálech najdete například paní Svitlanu, která podobně jako mnoho jiných nenašla práci v oboru, jemuž se věnovala na Ukrajině. Tam byla učitelkou, tady začínala v ocelárnách. Když se ale naučila česky, získala práci jako asistentka pedagoga ve škole pro děti se sluchovým postižením,“ vysvětluje Petr Čáp, ředitel české kanceláře IOM.

Ministerstvo vnitra České republiky současně v minulých dnech představilo návrh zákona Lex Ukrajina 7, který ukrajinským uprchlíkům, již jsou ekonomicky soběstační, umožní vystoupit z režimu dočasné ochrany a získat běžný pobytový status ve formě dlouhodobého pobytu. Novinka, která cílí na ty ukrajinské uprchlíky, kteří se chtějí v České republice dlouhodobě usadit, ovšem nijak nenahrazuje institut dočasné ochrany. Ten bude pokračovat i v následujícím roce.

„Ze sociologických šetření víme, že část uprchlíků se na Ukrajinu vrátit nechce. Někteří nemají kam, protože jejich domy byly zničené. Jiní u nás začali nový život, naučili se česky a našli si práci. Pracují na místech, kde jsou potřeba – ve školkách, školách nebo sociálních službách. Právě jim nový zákon nabídne možnost, aby se v České republice usadili na delší dobu,“ doplňuje ředitel odboru komunikace Ministerstva vnitra České republiky Miroslav Jašurek.

Česká republika od počátku ruské invaze na Ukrajinu udělila dočasnou ochranu bezmála 600 tisícům uprchlíků. Nyní jich na našem území žije na 320 tisíc. Většinově se jedná o ženy, děti a seniory. Práci si našlo více než 123 tisíc z nich. A každý týden se počet pracujících ukrajinských uprchlíků zvyšuje zhruba o tisíc.

***

For more information please contact: fstowasser@iom.int